Vedtekter for SagaKlubben

Rev. 22.03.2022

§ 1 Navn
Foreningens navn er SagaKlubben. Foreningen ble stiftet 31. mai 2008.

§ 1 Form, tilslutning
SagaKlubben er en selvstendig, ideell medlemsforening for eiere av Saga- båter .

§ 3 Formål
SagaKlubbens formål er å

a. Gi eiere av Sagabåter en klubb og et forum for felles båtinteresse og erfaringsutveksling

b. Gjennomføre Sagatreff for medlemmer

c. Arbeide for avtaler med leverandører av drivstoff og båtutstyr langs kysten

d. Arbeide for å fremme Sagabåtenes omdømme, bruksverdi og økonomisk verdi

§ 4 Medlemskap og kontingent
a. Alle som eier en Sagabåt kan være medlem

b. Medlemmer kan fortsette som støttemedlemmer etter at de ikke lenger eier båt.
Støttemedlem har medlemstilgang på hjemmeside og Facebook. Støttemedlem har ikke stemmerett på årsmøtet, og er ikke valgbar til SagaKlubbens styrende organ. Støttemedlemskap har samme kontingent som vanlig medlemskap.

c. Kontingenten skal dekke drift av SagaKlubben i Norge og vedtas av årsmøtet. Kontingenten følger kalenderåret

d. Et medlem som motarbeider SagaKlubbens formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode

e. Alle medlemmer i SagaKlubben med gyldig medlemskap, er valgbare til alle SagaKlubbens styrende organer

§ 5 Styret
SagaKlubben ledes av et styre bestående av Presidenten og 3 – 4 styre- medlemmer som velges på årsmøtet, samt lederne for lokalavdelingene. Presidenten velges for ett år, de årsmøtevalgte styremedlemmene for to år, dog slik at ikke alle styremedlemmene er på valg samtidig.Presidenten og de årsmøtevalgte styremedlemmene utgjør SagaKlubbens arbeidsutvalg og ivaretar den daglige driften av klubben.

Styret samles minimum én gang i driftsåret i tillegg til årsmøtet. Arbeidsutvalget vurderer behovet for eventuelt flere styremøter.

Styret skal ivareta klubbens formålsparagraf og forplikter seg til å følge klubbens vedtekter. Styret ledes av klubbens president.

Blant de årsmøtevalgte styremedlemmene skal sekretær-, kasserer- og web-ansvarlig-funksjonene ivaretas. Styret konstituerer seg selv.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

Styret avholder styremøter etter behov. Det skal føres møtereferat fra alle styremøter. Møtereferatene skal gjøres tilgjengelig for alle klubbens medlemmer .

Styret har ansvar for å forberede og gjennomføre årsmøte i henhold til klubbens vedtekter.

§ 6 Årsmøtet
Årsmøtet er SagaKlubbens øverste myndighet og avholdes hvert år innen 15. mars.

Innkalling sendes medlemmene senest 5 uker før årsmøtet skal avholdes.

Saksdokumentene; agenda, årsmelding, regnskap, budsjett, årsprogram, valgkomiteens innstilling og eventuelle innkomne saker samt årsmeldinger fra lokalavdelingene, skal være tilgjengelig for alle medlemmer på klubbens hjemmeside (www.sagaklubben.no) senest en uke før årsmøtet.

Forslag til saker som krever behandling på årsmøtet, skal være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Faste poster på årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
  2.  Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll
  3. Behandle styrets årsmelding
  4.  Behandle styrets regnskap
  5.  Medlemskontingent
  6. Behandle budsjett for kommende periode
  7. Behandle innkomne saker
  8. Valg
  9. Velge valgkomite

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes hvis flertallet i styret eller 1/3 av medlemmene krever det.

Årsmøte kan i spesielle situasjoner gjennomføres digitalt. Ved krav om skriftlig avstemming, skal denne så lang det er mulig gjennomføres anonymt.

Styret har delegert myndighet til å bestemme dette i detalj.

Årsmøtet velger president, styremedlemmer, revisor og valgkomité. Presidenten velges separat.

Valgkomitéen skal ha 3 medlemmer. Styret fremmer forslag til medlemmer av valgkomitéen som velges av årsmøtet.

Alle med registrert gyldig medlemskap 1 uke før årsmøtet holdes, har stemmerett. Enten ved personlig oppmøte, eller ved fullmakt via medlem som er tilstede på møtet. Bekreftelse på slik fullmakt skal være styret ihende senest 2 dager før årsmøtet. Signert fullmaktsdokument kan sendes som vedlegg i en e-mail.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt i vedtektene.

Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en årsmøtedeltaker forlanger dette.

§ 7 Lokale avdelinger
Sagaklubben kan etablere lokale geografiske avdelinger med lokale aktivitetsgrupper/styrer med fra 1 – 4 medlemmer, som ivaretar klubbens formål på lokalt nivå.

Opprettelse av en lokalavdeling skal godkjennes av SagaKlubbens årsmøte.

Lokalavdelingen skal avholde medlemsmøte eventuelt årsmøte der det en gang i løpet av driftsåret velges leder eventuelt lokalstyre.

Lokalavdelingens leder er medlem av SagaKlubbens styre.

Lokalavdelingens leder, eventuelt sammen med avdelingsstyret, skal koordinere aktivitetene i lokalavdelingen, ha ansvaret for avdelingens bankkonto og være avdelingens kontakt mot kasserer og styre i SagaKlubben for øvrig. Det foreligger instruks for økonomihåndteringen for SagaKlubbens lokalavdelinger, se denne.

Kasserer i SagaKlubben skal ha disposisjonsrett over lokalavdelingens konto dersom vedkommende fører regnskap for lokalavdelingen.

Årsmelding for lokalavdelingens virksomhet gjennom driftsåret, sendes SagaKlubbens styre senest 3 uker før årsmøtet.

Lokalavdelingens navn skal vise geografisk tilhørighet: «SagaKlubben avdeling nn (fylke/region)».

Lokalavdelingene har egen økonomi og skal være selvfinansierende.

Medlemmer i SagaKlubben som ikke naturlig faller inn under en lokal avdeling, knyttes opp mot nærmeste lokale avdeling etter anvisning fra styret i SagaKlubben.

SagaKlubbens hjemmesider skal være hovedinformasjonskanal også for lokalavdelingene.

Alle aktiviteter i lokalavdelingenes regi skal være åpne for alle medlemmer av SagaKlubben.

§ 8 Økonomi
Regnskaps- og driftsåret løper fra 1. januar til 31. desember. Regnskapet føres sentralt av kasserer eller den styret bemyndiger.

SagaKlubben skal ha konsolidert regnskap for hele klubbens aktiviteter og med delregnskap fra lokalavdelingene. Lokalavdelingene fører regnskap for egen virksomhet, men kan etter anmodning få regnskapet ført av SagaKlubbens kasserer eller den som er bemyndiget til å føre regnskapet. Lederne i lokalavdelingene skal ha ansvar for og ha tilgang til lokalavdelingens egen bankkonto. Det foreligger instruks for økonomihåndteringen for SagaKlubbens lokalavdelinger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for styret med 2 ukes varsel. Styret skal eventuelt godkjenne at andre medlemmer eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Den valgte revisor har til oppgave å gå gjennom og revidere regnskapet.

§ 9 Vedtektsendring
Vedtektsendringer skal fremlegges som innkomne saker på årsmøtet Vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak på to etterfølgende årsmøter. Oppløsning avgjøres med 3/4 flertall.

Forslag til hvordan klubbens midler skal disponeres ved en oppløsning legges frem for årsmøte for avgjørelse.

Vedtektene som PDF

En klubb for eiere av Sagabåter